Drukāt

1


Valsts sociālās aprūpes centrs „Rīga”  ar Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Vides investīciju fonds” un Latvijas Republikas Labklājības ministriju ir noslēdzis Līgumu par „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētais projekts. Atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” ceturtā kārta” Nr. KPFI-15.3/73 īstenošanu Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiālei „Pļavnieki” Zebiekstes ielā 3, Rīgā.

Projekta īstenošanas termiņš ir līdz 2015.gada 31.janvārim.

Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 324 135,22.

Projekta īstenošanas rezultātā jāsasniedz:

  1. Oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītājs vismaz 64156.30 kgCO2 gadā;
  2. Oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītāja attiecība pret KPFI finansējumu projektam vismaz 0.42 kgCO2/euro.

Valsts sociālās aprūpes centrs „Rīga” iepirkuma konkursa rezultātā 2014.gada 29.augustā ar būvnieku SIA „Siltums Jums” ir noslēdzis būvniecības līgumu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiālei „Pļavnieki”” par summu EUR 253 163,41 bez pievienotās vērtības nodokļa.

Objekts: Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāle „Pļavnieki” Zebiekstes iela 3, Rīga.

Objekta nodošana ekspluatācijā līdz 2015.gada 12.janvārim.