VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS RĪGA

ERAF projekti
Drukāt E-pasts:

http://www.vsacriga.gov.lv/images/content/untitled.bmp


Noslēgts līgums par VSAC „Rīga” filiāles „Ezrekrasti” ēkas Berģu ielā 160, Rīgā, rekonstrukcijas darbu pabeigšanu

         ERAF līdzfinansētā projekta “Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu attīstība" Vienošanās Nr.3DP/3.1.4.1.5/10/IPIA/CFLA/002/002 ietvaros, 2014.gada 27.martā VSAC "Rīga" ir noslēgusi līgumu par VSAC „Rīga” filiāles „Ezrekrasti” ēkas Berģu ielā 160, Rīgā, rekonstrukcijas darbu pabeigšanu.

         Konkursa kārtībā tiesības veikt būvdarbus tika piešķirtas SIA „Siltums Jums”.

         Būvniecības līguma ietvaros 7 mēnešu laikā tiks pabeigti rekonstrukcijas darbi  VSAC „Rīga” filiāles „Ezrekrasti” ēkā Berģu ielā 160, Rīgā ar mērķi izveidot infrastruktūru sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas iespēju paplašināšanai dažādām sociālo grupu personām, lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu daudzveidību, pieejamību un uzlabotu kvalitāti.

         Atlikušo darbu pēc 1.un 2.kārtas būvdarbu līgumu pārtraukšanas ietvaros ir paredzēts veikt šādus darbus: Vispārceltnieciskie darbi, labiekārtošanas darbi (zālāja sēšana, apstādījumu ierīkošana, labiekārtojuma elementu (atkritumu urnas utt.) uzstādīšana); ventilācijas sistēmas risinājumu izmaiņas, elektroapgādes darbi, papildus darbi (zibens aizsardzības un zemējuma kontūra izbūve, ugunsdzēsības ūdensvada vadības sistēmas izbūve), esošo sienu apmešana, novēršot līmeņu starpības.

28.04.2014.

 
Drukāt E-pasts:

http://www.vsacriga.gov.lv/images/content/untitled.bmp


Izsludināts būvniecības konkurss par tiesībām veikt Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” filiāles “Ezerkrasti” rekonstrukcijas darbu pabeigšanu

 1.kārtas un 2.kārtas rekonstrukcijas darbi tika pārtraukti, kā rezultātā VSAC „Rīga” 2013.gada 9.septembrī izsludināja jaunu būvniecības iepirkumu „Valsts sociālās aprūpes centra "Rīga" filiāles "Ezerkrasti" ēkas Berģu ielā 160, Rīgā, rekonstrukcijas darbu pabeigšana” paredzot veikt šādus galvenos darbus - vispārceltnieciskie darbi, labiekārtošanas darbi (zālāja sēšana, apstādījumu ierīkošana, labiekārtojuma elementu (atkritumu urnas utt.) uzstādīšana); ventilācijas sistēmas risinājumu izmaiņas, elektroapgādes darbi, papildus darbi (zibens aizsardzības un zemējuma kontūra izbūve, ugunsdzēsības ūdensvada vadības sistēmas izbūve), esošo sienu apmešana, novēršot līmeņu starpības.

Konkursa rezultātā 2014.gada sākumā ir paredzēts noslēgt būvniecības līgumu, kura ietvaros 6-8 mēnešu laikā tiks pabeigti rekonstrukcijas darbi VSAC „Rīga” filiāles „Ezerkrasti” ēkai Berģu ielā 160, Rīgā ar mērķi šajās telpās nodrošināt jaunu sociālo pakalpojumu 181 klientam no dažādām sociālo grupu personām. Pakalpojuma ietvaros paredzēta gan klientu izmitināšana gan sociālās rehabilitācijas iespējas, kas sekmē klientu iekļaušanos sabiedrībā un prasmju attīstību pastāvīgai dzīvei.

        2014.gada pirmajā pusē ir paredzēts izsludināt konkursu par aprīkojuma piegādi materiāltehniskās bāzes izveidei, lai rekonstruētajās telpās varētu izveidot šūšanas darbnīcu, veļas mazgāšanas darbnīcu, mūzikas terapijas, datornodarbību, grafikas nodarbību, reprezentācijas lietu izgatavošanas, koka un klūgu rokdarbu nodarbību telpu, mācību virtuvi.

28.10.2013.

 
Drukāt E-pasts:


http://www.vsacriga.gov.lv/images/content/untitled.bmp

 


Valsts sociālās aprūpes centram “Rīga” tiek piešķirts papildus finansējums ERAF projekta ietvaros

     Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 30.07.2013. protokollēmumā Nr.41 „Par Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 19.maija noteikumos Nr.437 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” (turpmāk – Protokollēmums) noteikto, projekta mērķa sasniegšanai attiecināmo izmaksu finansēšanai ir piešķirts papildu finansējums  LVL 438 009,41 apmērā, kas par minēto summu palielina projekta attiecināmās izmaksas.

Kopējās ERAF projekta Nr.3DP/3.1.4.1.5./10/IPIA/CFLA/002/002 izmaksas ir LVL 2 859 420,00, no kurām ERAF finansējums sastāda LVL 1 657 367,12.

             Saskaņā ar veiktajiem ERAF projekta grozījumiem, projekta īstenošanas termiņš ir pagarināts līdz 2014.gada 31.decembrim.

28.10.2013.

 
Drukāt E-pasts:

 

http://www.vsacriga.gov.lv/images/content/untitled.bmp


Turpinās ERAF projekta Nr.3DP/3.1.4.1.5./10/IPIA/CFLA/002/002 ieviešana

VSAC „Rīga” filiālē „Ezerkrasti” turpinās aktivitātes saistībā ar ERAF projekta ieviešanu, lai nodrošinātu jaunus sociālos pakalpojumus dažādām sociālo grupu personām.

            Ēkas rekonstrukcija un pielāgotu telpu izbūve ir viens no priekšnosacījumiem jauna sociālā pakalpojuma izveidošanai. Līdz 2010.gada 1.janvārim šajās telpās Berģu ielā 160, atradās filiāles „Ezerkrasti” bērnu nodaļa, taču tā tika slēgta ēkas sliktā tehniskā stāvokļa neatbilstības sociālo pakalpojumu sniedzēju prasībām, dēļ. Rekonstrukcijas darbi filiālē „Ezerkrasti” uz laiku ir pārtraukti, jo tiek precizēts tehniskā projekta risinājums, lai varētu izlsudināt jaunu būvniecības iepirkumu.

Rekonstrukcijas darbus ir paredzēts turpināt šī gada jūlijā - augustā. Kopā sociālais pakalpojums tiks nodrošināts 181 klientam.

Pēc rekonstrukcijas darbu veikšanas plānots nodrošināt sociālās rehabilitācijas iespējas, izveidojot visas projektā paredzētās darbnīcas filiālē „Ezerkrasti” - šūšanas darbnīcu, veļas mazgāšanas darbnīcu, mūzikas terapijas, datornodarbību, grafikas nodarbību, reprezentācijas lietu izgatavošanas, koka un klūgu rokdarbu nodarbību telpu, mācību virtuvi, kas sekmēs klientu iekļaušanos sabiedrībā un prasmju attīstību pastāvīgai dzīvei.

Projekts tiek līdzfinansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un to ir paredzēts īstenot līdz 2014.gada 31.maijam, vienošanās Nr. 3DP/3.1.4.1.5./10/IPIA/CFLA/002/002.

23.01.2013

 

 
Drukāt E-pasts:

http://www.vsacriga.gov.lv/images/content/untitled.bmp


         Projekta sagatavošanas laikā izvēlētā alternatīva paredz veikt ieguldījumus infrastruktūrā 2044420 Ls filiāles „Ezerkrasti” (150 klienti) un filiāles „Jugla” (60 klienti) infrastruktūrā, kopā nodrošinot sociālo pakalpojumu 210 klientiem. Ņemot vērā vairākus radušos apstākļus projekta ieviešanas laikā, tajā skaitā neatbilstība starp sākotnējā rekonstrukcijas darbu tāmē un projekta budžetā paredzētajām rekonstrukcijas darbu izmaksām un iepirkumu procedūrās iesniegtajiem finanšu piedāvājumiem, kā arī cenu sadārdzinājumu būvniecības jomā, VSAC Rīga nevar īstenot sākotnēji projektā paredzēto apjomu.

        Ņemot vērā būtisku izmaksu sadārdzinājumu projekta ieviešanas laikā, filiāles „Jugla” rekonstrukcijas darbi netiek veikti, aizstājot tos ar filiāles „Ezerkrasti” 2.kārtas  rekonstrukcijas darbiem, kā arī palielinot klientu skaitu filiālē „Ezerkrasti”, filiālē „Jugla” paredzētais aprīkojums tiks iegādāts filiālē „Ezerkrasti”.

Uzsākti  VSAC „Rīga” filiāles „Ezerkrasti” rekonstrukcijas darbi.

      2011.gada nogalē noslēdzies iepirkums projekta „Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” ietvaros, kur tiesības veikt filiāles „Ezerkrasti” rekonstrukcijas darbus ieguva SIA „Info būve”.

      Ēkas rekonstrukcijas un pielāgotu telpu izbūve ir viens no priekšnosacījumiem jauna sociālā pakalpojuma izveidošanai. Līdz 2010.gada 1.janvārim šajās telpās Berģu ielā 160, atradās filiāles „Ezerkrasti” bērnu nodaļa, taču tā tika slēgta ēkas sliktā tehniskā stāvokļa, kā arī neatbilstības sociālo pakalpojumu sniedzēju prasībām, dēļ.

      Veicot rekonstrukcijas darbus, šajās telpās tiks nodrošināts jauns sociālais pakalpojums 150 dažādu sociālo grupu personām. Pakalpojuma ietvaros paredzēta gan klientu izmitināšana gan sociālās rehabilitācijas iespējas, kas sekmē klientu iekļaušanos sabiedrībā un prasmju attīstību pastāvīgai dzīvei. Plānots izveidot šūšanas darbnīcu, veļas mazgāšanas darbnīcu, mūzikas terapijas, datornodarbību, grafikas nodarbību, reprezentācijas lietu izgatavošanas, koka un klūgu rokdarbu nodarbību telpu, mācību virtuvi.

      Projekts tiek līdzfinansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un tiks īstenots līdz 2012.gada 31.decembrim.

 
Vairāk rakstu...
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 Nākamā > Beigas >>

Lapa 2 no 3