VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS RĪGA

ERAF projekti
Drukāt E-pasts:


http://www.vsacriga.gov.lv/images/content/untitled.bmp

 


Valsts sociālās aprūpes centram “Rīga” tiek piešķirts papildus finansējums ERAF projekta ietvaros

     Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 30.07.2013. protokollēmumā Nr.41 „Par Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 19.maija noteikumos Nr.437 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” (turpmāk – Protokollēmums) noteikto, projekta mērķa sasniegšanai attiecināmo izmaksu finansēšanai ir piešķirts papildu finansējums  LVL 438 009,41 apmērā, kas par minēto summu palielina projekta attiecināmās izmaksas.

Kopējās ERAF projekta Nr.3DP/3.1.4.1.5./10/IPIA/CFLA/002/002 izmaksas ir LVL 2 859 420,00, no kurām ERAF finansējums sastāda LVL 1 657 367,12.

             Saskaņā ar veiktajiem ERAF projekta grozījumiem, projekta īstenošanas termiņš ir pagarināts līdz 2014.gada 31.decembrim.

28.10.2013.

 
Drukāt E-pasts:

 

http://www.vsacriga.gov.lv/images/content/untitled.bmp


Turpinās ERAF projekta Nr.3DP/3.1.4.1.5./10/IPIA/CFLA/002/002 ieviešana

VSAC „Rīga” filiālē „Ezerkrasti” turpinās aktivitātes saistībā ar ERAF projekta ieviešanu, lai nodrošinātu jaunus sociālos pakalpojumus dažādām sociālo grupu personām.

            Ēkas rekonstrukcija un pielāgotu telpu izbūve ir viens no priekšnosacījumiem jauna sociālā pakalpojuma izveidošanai. Līdz 2010.gada 1.janvārim šajās telpās Berģu ielā 160, atradās filiāles „Ezerkrasti” bērnu nodaļa, taču tā tika slēgta ēkas sliktā tehniskā stāvokļa neatbilstības sociālo pakalpojumu sniedzēju prasībām, dēļ. Rekonstrukcijas darbi filiālē „Ezerkrasti” uz laiku ir pārtraukti, jo tiek precizēts tehniskā projekta risinājums, lai varētu izlsudināt jaunu būvniecības iepirkumu.

Rekonstrukcijas darbus ir paredzēts turpināt šī gada jūlijā - augustā. Kopā sociālais pakalpojums tiks nodrošināts 181 klientam.

Pēc rekonstrukcijas darbu veikšanas plānots nodrošināt sociālās rehabilitācijas iespējas, izveidojot visas projektā paredzētās darbnīcas filiālē „Ezerkrasti” - šūšanas darbnīcu, veļas mazgāšanas darbnīcu, mūzikas terapijas, datornodarbību, grafikas nodarbību, reprezentācijas lietu izgatavošanas, koka un klūgu rokdarbu nodarbību telpu, mācību virtuvi, kas sekmēs klientu iekļaušanos sabiedrībā un prasmju attīstību pastāvīgai dzīvei.

Projekts tiek līdzfinansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un to ir paredzēts īstenot līdz 2014.gada 31.maijam, vienošanās Nr. 3DP/3.1.4.1.5./10/IPIA/CFLA/002/002.

23.01.2013

 

 
Drukāt E-pasts:

http://www.vsacriga.gov.lv/images/content/untitled.bmp


         Projekta sagatavošanas laikā izvēlētā alternatīva paredz veikt ieguldījumus infrastruktūrā 2044420 Ls filiāles „Ezerkrasti” (150 klienti) un filiāles „Jugla” (60 klienti) infrastruktūrā, kopā nodrošinot sociālo pakalpojumu 210 klientiem. Ņemot vērā vairākus radušos apstākļus projekta ieviešanas laikā, tajā skaitā neatbilstība starp sākotnējā rekonstrukcijas darbu tāmē un projekta budžetā paredzētajām rekonstrukcijas darbu izmaksām un iepirkumu procedūrās iesniegtajiem finanšu piedāvājumiem, kā arī cenu sadārdzinājumu būvniecības jomā, VSAC Rīga nevar īstenot sākotnēji projektā paredzēto apjomu.

        Ņemot vērā būtisku izmaksu sadārdzinājumu projekta ieviešanas laikā, filiāles „Jugla” rekonstrukcijas darbi netiek veikti, aizstājot tos ar filiāles „Ezerkrasti” 2.kārtas  rekonstrukcijas darbiem, kā arī palielinot klientu skaitu filiālē „Ezerkrasti”, filiālē „Jugla” paredzētais aprīkojums tiks iegādāts filiālē „Ezerkrasti”.

Uzsākti  VSAC „Rīga” filiāles „Ezerkrasti” rekonstrukcijas darbi.

      2011.gada nogalē noslēdzies iepirkums projekta „Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” ietvaros, kur tiesības veikt filiāles „Ezerkrasti” rekonstrukcijas darbus ieguva SIA „Info būve”.

      Ēkas rekonstrukcijas un pielāgotu telpu izbūve ir viens no priekšnosacījumiem jauna sociālā pakalpojuma izveidošanai. Līdz 2010.gada 1.janvārim šajās telpās Berģu ielā 160, atradās filiāles „Ezerkrasti” bērnu nodaļa, taču tā tika slēgta ēkas sliktā tehniskā stāvokļa, kā arī neatbilstības sociālo pakalpojumu sniedzēju prasībām, dēļ.

      Veicot rekonstrukcijas darbus, šajās telpās tiks nodrošināts jauns sociālais pakalpojums 150 dažādu sociālo grupu personām. Pakalpojuma ietvaros paredzēta gan klientu izmitināšana gan sociālās rehabilitācijas iespējas, kas sekmē klientu iekļaušanos sabiedrībā un prasmju attīstību pastāvīgai dzīvei. Plānots izveidot šūšanas darbnīcu, veļas mazgāšanas darbnīcu, mūzikas terapijas, datornodarbību, grafikas nodarbību, reprezentācijas lietu izgatavošanas, koka un klūgu rokdarbu nodarbību telpu, mācību virtuvi.

      Projekts tiek līdzfinansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un tiks īstenots līdz 2012.gada 31.decembrim.

 
Drukāt E-pasts:


Tiek izstrādāti tehniskie projekti ēku rekonstrukcijai

Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiālē „Ezerkrasti” un filiālē „Jugla” uzsākta ēku tehnisko projektu izstrāde, lai veiktu ēku rekonstrukciju un attīstītu jaunus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Projekta „Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu attīstība” īstenošana uzsākta 2010.gadā. 2010.gada nogalē tika izsludināti atklāti konkursi par tehnisko projektu izstrādi un būvekspertīzes veikšanu abās iepriekš minētajās VSAC „Rīga” filiālēs. Katras filiāles tehniskā projekta izstrādei bija pieteikušies divi pretendenti. Tiesības izstrādāt tehniskos projektu filiāles „Ezerkrasti” ēku rekonstrukcijai Berģu ielā 160, Rīgā ieguva personu apvienība SIA „MN Īpašumi un SIA Nams 3”, savukārt filiālei „Jugla” Pāles ielā 12, Rīgā - SIA „VIZ ARCH”.

Šobrīd notiek telpu ēku vizuālā izskata, telpu plānojuma un funkcionalitātes, teritorijas labiekārtošanas un citu jautājumu saskaņošana, lai rezultātā izveidotu atbilstošus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar garīga rakstura traucējumiem. Plānots, ka sociālos pakalpojumus filiālē „Ezerkrasti” varēs saņemt 150 klienti, savukārt filiālē „Jugla” – 60 klienti. Tehnisko projektu izstrādi plānots pabeigt 2011.gada martā, aprīlī. Attiecīgi šī gada 2.ceturksnī tiks izsludināti iepirkumi ēku rekonstrukcijai abās filiālēs.

Projekts tiek līdzfinansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un tiks īstenots līdz 2012.gada 31.decembrim.

31.01.2011.

 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 Nākamā > Beigas >>

Lapa 3 no 3