VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS RĪGA

Nolikums Drukāt E-pasts:

Ministru kabineta noteikumi Nr.1239
Rīgā 2009.gada 27.oktobrī (prot. Nr.76 19.§)


Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” nolikums


Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu


I. Vispārīgais jautājums


1. Valsts sociālās aprūpes centrs “Rīga” (turpmāk – centrs) ir labklājības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.


II. Centra funkcijas, uzdevumi un tiesības


2. Centrs īsteno valsts politiku ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā attiecībā uz bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem līdz divu gadu vecumam, bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem līdz četru gadu vecumam, bērniem invalīdiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu, pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem un neredzīgām personām – pirmās un otrās grupas invalīdiem (turpmāk – personas).
3. Centrs veic šādus uzdevumus:

3.1. nodrošina personām mājokli un sociālo aprūpi, lai apmierinātu viņu pamatvajadzības;

3.2. nodrošina personu sociālo rehabilitāciju, lai atjaunotu vai uzlabotu viņu sociālās funkcionēšanas spējas;

3.3. veicina to personu atgriešanos ģimenē vai nodošanu ģimenes tipa aprūpē, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu;

3.4. nodrošina to personu audzināšanu un izglītošanu, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu;

3.5. īsteno citus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.
4. Centram ir tiesības:

4.1. pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām centra funkciju un uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus;

4.2. sniegt maksas pakalpojumus sociālo pakalpojumu jomā;

4.3. veikt privāttiesiskus darījumus, kas nepieciešami centra darbības nodrošināšanai;

4.4. atbilstoši kompetencei sadarboties ar ārvalstu un starptautiskajām organizācijām, piedalīties starpvalstu sadarbības programmās un projektos.


III. Centra struktūra un amatpersonu kompetence


5. Centru vada centra direktors. Centra direktoru pieņem darbā un atlaiž no darba labklājības ministrs.
6. Centra direktors veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas.
7. Centram ir struktūrvienības. Centra struktūrvienību vada struktūrvienības vadītājs. Centra struktūrvienību veidus un to uzdevumus nosaka centra reglamentā.
8. Centra direktoram ir vietnieks, kurš vienlaikus ir vienas centra struktūrvienības vadītājs.


IV. Centra darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskati par centra darbību


9. Centra darbības tiesiskumu nodrošina centra direktors. Centra direktors ir atbildīgs par iekšējās kontroles sistēmas un pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.
10. Centra direktoram ir tiesības atcelt centra darbinieku lēmumus.
11. Centra darbinieka izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu centra direktoram. Centra direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā.
12. Centra direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību (izņemot šo noteikumu 11.punktā minēto gadījumu) var apstrīdēt Labklājības ministrijā. Labklājības ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.
13. Centrs reizi ceturksnī iesniedz Labklājības ministrijā pārskatu par centra darbību un budžeta līdzekļu izlietojumu.
14. Centrs reizi gadā sagatavo un iesniedz Labklājības ministrijā gada publisko pārskatu.
15. Labklājības ministram ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt pārskatu par centra darbību.


V. Noslēguma jautājumi


16. Atzīt par spēku zaudējušiem:

16.1. Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumus Nr.639 “Sociālās aprūpes centra “Kalnciems” nolikums” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 124.nr.; 2008, 121.nr.);

16.2. Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumus Nr.642 “Bērnu sociālās aprūpes centra “Pļavnieki” nolikums” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 124.nr.; 2008, 108.nr.);

16.3. Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumus Nr.645 “Redzes invalīdu sociālās aprūpes centra “Jugla” nolikums” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 124.nr.; 2008, 108.nr.);

16.4. Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumus Nr.650 “Bērnu sociālās aprūpes centra “Baldone” nolikums” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 124.nr.; 2008, 121.nr.);

16.5. Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumus Nr.651 “Bērnu sociālās aprūpes centra “Rīga” nolikums” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 124.nr.; 2008, 117.nr.);

16.6. Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumus Nr.664 “Bērnu sociālās aprūpes centra “Teika” nolikums” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 124.nr.; 2007, 99.nr.; 2008, 121.nr.);

16.7. Ministru kabineta 2004.gada 14.septembra noteikumus Nr.788 “Sociālās aprūpes centra “Ezerkrasti” nolikums” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 148.nr.; 2008, 108.nr.).
17. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.


Ministru prezidenta vietā – finanšu ministrs E.Repše

Labklājības ministrs U.Augulis

Pielikumi:
Lejuplādēt šo failu (Ētikas kodekss 2014 saskaņots ar LM.pdf)VSAC Rīga ētikas kodekss[ ]104 Kb
 

Centra filiāles


Kalnciems

VSAC "Rīga" filiāle „Kalnciems"Kalnciema 93, Rīgā, LV-1046, Tālrun...

Lasīt
Teika

VSAC "Rīga" filiāle „Teika"Stāmerienas 4, Rīgā, LV-1006,Tālrunis ...

Lasīt
Ezerkrasti

VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti"Berģu 142, Rīgā, LV-1024,Tālrunis 679...

Lasīt
Jugla

VSAC "Rīga" filiāle "Jugla"Braila iela 2, Rīga, LV-1024Tālrunis / fak...

Lasīt
Rīga

VSAC "Rīga" filiāle "Rīga"Kapseļu iela 31, Rīga, LV-1046Kapseļu iela...

Lasīt
Pļavnieki

  VSAC "Rīga" filiāle „Pļavnieki"Zebiekstes 12, Rīgā, LV-108...

Lasīt