VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS RĪGA

latvija lv

Drukāt E-pasts:

Valsts sociālās aprūpes centrs ”Rīga” filiāle „Rīga” nodrošina bērniem mājokli un sociālo aprūpi, lai apmierinātu viņu pamatvajadzības, veicina bērnu atgriešanos ģimenē vai nodošanu ģimenes veida aprūpē. Nodrošina sociālās aprūpes, audzināšanas un izglītošanas darbu ar katru bērnu, atbilstoši bērna individuālajai attīstībai un vajadzībām. Speciālisti nozarēs nodrošina bērnu psiholoģisko un sociālo rehabilitāciju, iespēju iesaistīties kultūras un sporta aktivitātēs, veselības aprūpi atbilstoši katra bērna fiziskajam un psihiskajam stāvoklim.


Bērnu sociālās aprūpes centrs „Rīga” atgādina, ka valsts apmaksā bērna uzturēšanos aprūpes centrā, ja bērns ievietots ar šādiem dokumentiem:

1)ar bāriņtiesas vienpersonisko lēmumu (24.h diennaktī);

2)ar policijas aktu (24.h diennaktī) ;

3)ar LR Labklājības ministrijas Norīkojumu.

Ja bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par aprūpes tiesību atņemšanu bērna vecākiem un otru lēmumu par bērna ievietošanu ārpusģimenes aprūpes iestādē, tad šie lēmumi jānosūta LR Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu ieviešanas nodaļai, pievienojot ārsta izziņu, ka bērnam nav kontrindikāciju uzturēties ārpusģimenes aprūpes iestādē. Pēc Norīkojuma saņemšanas aprūpes centrs drīkst uzņemt šo bērnu. Sīkāka informācija ir aprakstīta Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtības noteikumos - MK noteikumi Nr.288 no 21.04.2008.

Pēc vecāku lūguma bērnam nodrošina pakalpojumu, pamatojoties uz MK noteikumi Nr.288 no 21.04.2008 noteikumu 3.punktā minētajiem dokumentiem un ņemot vērā šo noteikumu 5.4.apakšpunktā noteikto kārtību.

Filiāle ”Rīga” sniedz arī maksas pakalpojumus nepilngadīgām grūtniecēm un māmiņām, uz laiku, kamēr bērns tiek barots ar krūti. Maksa par pakalpojumu 11.Ls diennaktī. Ar jaunajām māmiņām strādā bērnu medicīnas māsa, ārsts, psihologs, lai palīdzētu apgūt bērna aprūpi un kopšanas prasmes, kā arī, lai stiprinātu mātes un bērna saikni.

Bērnus - sociālu apstākļu dēļ, vecumā virs 2.gadi, iestāde uzņem uz līguma pamata, par samaksu 7.88. Ls diennaktī.

Maksas pakalpojumu klientus uzņem ar galvojuma vēstuli no sociālā dienesta vai iestādes, kura segs klienta uzturēšanos mūsu aprūpes centrā.